Despre noi

Despre noi

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) este una dintre cele mai mari și mai cunoscute facultăți din țară, școlarizând peste 3000 de studenți și oferind studenților și absolvenților săi un ansamblu armonios de avantaje educaționale.

Învățământul românesc de electronică a existat în cadrul Școlii Politehnice din București încă din anul 1920 sub formă de cursuri specializate de electronică și telecomunicații. Aceste două domenii de interes au fost reunite în anul 1924 în specialitatea Telefonie-Telegrafie din facultatea de Electromecanică, devenind apoi în anul 1929 secția Electrocomunicații din cadrul aceleiași facultăți.

În anul 1953 a fost fondată Facultatea de Electronică, cu direcțiile de specializare: Electronică industrială, Radiocomunicații și Telefonie-Telegrafie. În anul 1955 numele a fost schimbat în Facultatea de Electronică și Telecomunicații. În anul 1990 se formează trei secții majore de specializare: Electronică industrială, Comunicații și Microelectronică, în cadrul fiecărei secții de specializare existând direcții de aprofundare pentru pregătirea studenților. Denumirea actuală a facultății, respectiv Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, a fost stabilită în 2005 în concordanță cu curricula actuală.

Activitatea universitară în facultate se desfășoară conform sistemului Bologna în cele trei cicluri: licență – cu o durata de 4 ani cu scopul instruirii fundamentale a viitorului inginer electronist de telecomunicații și tehnologia informației, masterat – pentru aprofundarea domeniilor de specialitate și doctorat.  Toate programele de studiu sunt acreditate de ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior). Facultatea colaborează cu multe universități din țară și străinătate, iar diplomele obținute la absolvire sunt recunoscute în întreaga lume.

Studii de licență

Facultatea de Electronică, Telecomunicatii și Tehnologia Informației pregătește ingineri în două domenii principale, fiecare având unul sau mai multe programe de studii:

Programele de studiu în limba engleză (Electronică aplicată – în limba engleză și Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză) sunt acreditate de ARACIS și certificate EUR-ACE (European Accredited Engineer) ceea ce validează calitatea și recunoașterea studiilor de licență în cadrul universităților din Europa și din lume cât și din partea mediului economic. Studierea în limba engleză oferă studenților următoarele avantaje:

  • înțelegerea termenilor și noțiunilor din electronică, telecomunicații și tehnologia informației din literatura de specialitate străină;
  • deprinderea unui limbaj de specialitate comun cu angajații companiilor multinaționale;
  • participarea în programele de mobilități studențești internaționale ERASMUS+
  • realizarea proiectului de diplomă în limba engleză, recunoscut de universități din străinătate;
  • continuarea studiilor la programe de masterat cu predare în limba engleză din țară și din străinătate

Studiile de masterat

… acreditate prin evaluare ARACIS în anul 2019) urmăresc aceleași domenii ca și cele de licență:

  • Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 23 programe în limba română sau engleză: Advanced Microelectronics, Advanced wireless communications, Advanced Computing in Embedded Systems, Circuite și sisteme integrate de comunicații, Comunicații mobile, Comunicații multimedia, Electronică și informatică aplicată, Electronică și informatică medicală, Imagistică avansată medicală, Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații, Ingineria informației și a sistemelor de calcul, Managementul serviciilor și rețelelor, Microelectronică și nanoelectronică, Microsisteme, Nano-bio-inginerie în managementul mediului, Optoelectronică, Rețele integrate de telecomunicații, Tehnici avansate pentru imagistica digitală, Tehnologii integrate avansate în electronica auto, Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației, Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor, Tehnologii software avansate pentru comunicații, Telecomunicații.
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației – 1 program: Sisteme inteligente și vederea artificială.

Membrii corpului profesoral predau cursuri în domeniile Electronică, Microelectronică, Ingineria Calculatoarelor și Telecomunicații. In toate aceste domenii, accentul este pus pe acumularea de cunoștințe teoretice și practice. Toate cursurile sunt alcătuite astfel încât să îndeplinească cerințele educaționale și de instruire, cerințe impuse de tehnologia de vârf actuală și pentru a fi de folos în industria și afacerile corespunzătoare bazate pe transfer de tehnologie în România. Ca rezultat al unor puternice legături și colaborări cu industria și mediul de afaceri, facultatea a răspuns la creșterea cererii de recrutare a absolvenților din industrie printr-un bagaj mai larg de cunoștințe, ce include atât o calificare în domeniul tehnologic, cât și în domeniul economic și managerial.

În prezent ETTI are patru departamente cu un corp profesoral ce numără aproximativ 150 de cadre didactice cu o bogată experiență în cercetare, dintre care circa 60 sunt profesori și conferențiari. Mulți dintre ei au conferențiat la universități de prestigiu precum University of Berkeley, Cambridge University, Institutul Național Politehnic din Grenoble, Johns Hopkins, etc. Dintre cadrele didactice, aproape 50 sunt conducători de doctorat în cadrul școlii doctorale ETTI, școală doctorală dedicată cercetării în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, îndrumând în prezent peste 250 de doctoranzi, cu sau fără frecvență, din țară și străinătate.

În facultate, privită ca un puternic centru de cercetare, există o serie de direcții principale  tradiționale și altele cu grad mare de noutate. Astfel în ETTI funcționează șapte centre de cercetare: Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare (CETTI), Centrul de cercetare pentru Sisteme, Rețele și Software de Telecomunicații (CCSRST), Centrul de Cercetare pentru Comunicații și Prelucrări de Semnale (3CPS), Centrul de Cercetări pentru Optoelectronică (CCO), Laboratorul de Analiza și Prelucrarea Imaginilor (LAPI), Centrul de Cercetare pentru Informație Spațială (CeoSpaceTech), Centrul de Cercetare și Dezvoltare în Microelectronică (EDIL). Printre acreditările centrelor menționăm, de exemplu, ISO 9001:2000 pentru cercetare și învățământ, acreditare Incubator Tehnologic și de Afaceri și centru de excelență recunoscut CNCSIS din 2001, pentru centrul CETTI.

Din punct de vedere al bazei materiale, ETTI este amplasată un spațiu impresionant de circa 20.000 m2, în campusul Leu, aflat într-o zonă selectă și frumoasă a Bucureștiului, în apropierea palatului prezidențial Cotroceni. Campusul Leu oferă condiții foarte bune pentru studenți incluzând și Centrul Studențesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc.

Activitățile didactice se desfășoară în două clădiri cu săli de curs și seminar, precum și săli de laborator, dimensionate corespunzător și dotate cu echipamente performante pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Astfel sunt folosite pentru activități didactice și de cercetare 17 săli de curs, cu o capacitate totală de 2100 de locuri, 9 săli de seminar cu o capacitate totală de 210 locuri și 90 de săli de laborator cu o suprafață de aproape 5500 m2. Toate spațiile sunt proprii ale Universității Politehnica din București. Suplimentar există acorduri de colaborare cu firme și institute de cercetare din București pentru folosire punctuală a unor facilități (laboratoare, instalații, echipamente) de înaltă specializare (linii experimentare de micro- și nano-electronică, echipamente medicale, etc…).  Ca urmare a relației de cooperare cu firmele, în facultate au fost primite donații și sponsorizări de echipamente și servicii, majoritatea îndreptate spre îmbunătățirea logisticii laboratoarelor didactice și de cercetare. De asemenea, firmele au oferit studenților facultății burse și stagii de practică, au organizat concursuri și au sponsorizat cu premii diferite evenimente organizate de organizațiile studențești.

ro_RORomână